Om rasisme

Svenske innvandrere i Malmö kan puste lettet ut etter at det som antakeligvis er den nye «Lasermannen» er pågrepet. Det er mye som kan tyde på at hans vilkårlige skyting mot innvandrere har vært rasistisk motivert.

I den sammenheng synes jeg er det greit å si noen ord om satanismen sitt syn på rasisme. Satanismen har over lang tid blitt forbundet med høyreekstreme og rasistiske holdninger, da særlig ettersom flere personer tilknyttet nynazistiske miljøer de siste årene har blitt pågrepet for hærverk på statskirkens eiendommer – klassiske «satanistforbrytelser».

Satanismen er i kjernen anti-rasistisk. Hvorfor? Fordi satanismen predikerer at mennesker skal dømmes etter deres handlinger, ikke deres iboende egenskaper. Dette innebærer at man som satanist ikke skal ta standpunkt til en person man ikke vet noe om. Satanismen fokuserer på individet fremfor kollektivet, og tar derfor sterk avstand fra å dømme grupper.

Om en satanist ikke liker én innvandrer, er det fordi satanisten og vedkommende innvandrer ikke kommer overens. Å dømme innvandrere /content/view/5/21/»>cialis purchase på generelt grunnlag hører like lite til i satanismen som ubetinget nestekjærlighet: man skal «fortjene» andres gunst eller misnøye.

About dnss